طرح سازه های بلند اساساً متفاوت از سازه های متعارف است. پیچدگی این موضوع به دلیل رفتار دینامیکی پیچیده و متفاوت تحت اثر زلزله و باد است بطوریکه در همه کشورهای توسعه یافته و به تبع آن کشور ما طراحی این گونه سازه ها به تیم حرفه ای با دانش روز و مسلط به مبانی آیین نامه های طراحی و با سوابق کار متناسب در این خصوص واگذار می شود.
این شرکت با دارا بودن متخصصین زمینه های مختلف مورد نیاز طراحی سازه های بلند من جمله مهندسی زلزله، کنترل ارتعاشات و مهندسی باد و ثبت سوابق کاری چشمگیر در این زمینه خدمات طراحی سازه های بلند و خاص را ارائه می نماید.