اتمام طراحی اولین ساختمان با اهمیت خیلی زیاد با استفاده از تکنولوژی جداسازی لرزه ای